INFORMARE
privind Protocolul incheiat intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) si SIMPLU CREDIT IFN S.A.

In vederea organizarii unui cadru formal de imbunatatire a activitatii de creditare prin reducerea riscului de frauda si fluidizarea procesului operational de creditare, ca urmare a simplificarii documentatiei solicitate aplicantului, precum si pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, prin furnizarea cu operativitate a informatiilor detinute de fiecare parte semnatara, SIMPLU CREDIT IFN S.A. a semnat si implementat Protocolul incheiat cu Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), potrivit Ordinului presedintelui ANAF nr. 3731/2016 privind aprobarea modelului-cadru al Protocolului de colaborare in vederea schimbului de informatii intre ANAF si institutiile financiare nebancare, astfel cum a fost modificat prin Ordinul presedintelui ANAF nr. 3194/2019.

In vederea interogarii bazei de date ANAF si a obtinerii informatiilor de natura fiscala despre solicitant si despre ceilalti participanti la contractul de creditare, SIMPLU CREDIT IFN S.A. va solicita acordul scris, persoanelor fizice si persoanelor juridice, fie pe suport de hartie, fie in format electronic, exprimat in conditiile legii, respectiv semnarea unui acord de consultare, transmitere si prelucrare a informatiilor din bazele de date ale Ministerului Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, precum si a Datelor cu Caracter Personal, apartinand solicitantului si, dupa caz, a persoanelor care contracteaza creditul impreuna cu solicitantul, denumit generic “Acord”.

Acest Acord va contine datele de identificare a persoanelor (nume, prenume, cod numeric personal / cod unic de inregistare, numar şi serie act de identitate), datele de contact (adresa), precum si mentiunea expresa cu privire la valabilitatea Acordului care este de 5 zile lucratoare de la data semnarii Acordului de catre solicitant.

Pentru buna desfasurare a schimbului de informatii intre Simplu Credit si ANAF, Simplu Credit IFN SA are obligatia de a arhiva acordul ANAF pe o perioada de 8 ani de la data semnarii acestuia sau pe toata durata creditului (daca semnarea Acordului intervine ulterior) si il va pune la dispozitia reprezentantilor ANAF de fiecare data cand acestia il vor solicita in vederea efectuarii auditului. Arhivarea se mentine si in situatia in care clientul solicita stergerea datelor cu caracter personal in temeiul art. 17 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprlie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare “GDPR”), in conditiile in care Simplu Credit a interogat baza de date a ANAF in baza Acordului.

Schimbul de date intre Simplu Credit IFN SA si ANAF se realizeaza periodic, cu respectarea legislatiei in vigoare, conform unei proceduri de lucru comune.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ce constituie obiectul Protocolului se realizeaza in conformitate cu prevederile GDPR.

Totodata, facem precizarea ca, in indeplinirea obiectivelor acestui Protocol, atat ANAF, cat si Simplu Credit, ca parti semnatare ale Protocolului, au obligatia respectarii prevederilor referitoare la protejarea secretului fiscal din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.